Projektinformation

Infektioner som orsakas inom sjukvården är ett stort och växande problem i många länder. I Sverige är andelen sjukhusvårdade patienter som har en vårdrelaterade infektioner (VRI) omkring 9 procent. Infektionerna innebär ett stort lidande för patienterna och höga kostnader för sjukvården.

VRI proaktiv är ett nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen för VRI. Vi utvecklar ett IT baserat beslutsstöd samt nya arbetssätt med riktade utbildningsinsatser.

Den ökande mängden information från olika källor gör att det finns ett stort behov av ett stöd som kan hjälpa vårdpersonalen att fatta rätt beslut. Inom ramen för VRI proaktiv utvecklar vi nu ett sådant beslutsstöd som flaggar upp för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för VRI. I beslutsstödet ingår såväl kända riskfaktorer som identifiering av nya riskfaktorer och effektiva åtgärder.

I dagens sjukvård är patienter ofta välinformerade när det gäller den egna sjukdomen och behandlingar. Denna delaktighet är något som bör tas till vara i patientsäkerhetsarbetet. Genom ökad kunskap om vanliga smittvägar och basala hygienrutiner kan patienter och närstående medverka till att minska risken för VRI. En patientcentrerad vård ingår i de arbetssätt som förbereds inom VRI proaktiv.

VRI proaktiv är ett så kallat trippelhelixprojekt, vilket innebär att professionen, akademin och industrin samarbetar för att nå bästa resultat. VRI proaktiv finansieras till lika delar av Vinnova och parterna i projektet.

 

Tieto & SAS/Treat
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. I detta projekt bygger och designer vi en arkitektur för en framtida nationell tjänstemodell.

Läs mer:

SAS Infektion Analysis lösning bidrar till att minska sjukhusförvärvade infektioner.

Lösningen analyserar data från aggregerade olika källor som ett landsting, regionalt sjukhus, avdelnings och patientnivå kan använda.
Lösningen stödjer behandling av såväl inneliggande patienter som patienter i primärvård.

Lösningen innehåller algoritmer för: Urinvägsinfektioner, Lunginflammation, Sår och hud infektioner, Sepsis (blodomloppets infektioner)

Pontus Naucler, docent i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet berättar om VRI-Proaktiv. Han är också verksam på Karolinska Universitetssjukhuset och initiativtagare till projektet. Pontus ser vikten av projektet varje dag i verksamheten.

Anna Färnert, professor i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet berättar om vikten att forska inom området vårdrelaterade infektioner. Ökad kunskap behövs för att få bukt med vård relaterade infektioner.

Anna Frej legitimerad sjuksköterska verksam vid infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset berättar om vårdhygien och vikten av noggrannhet samt att följa utprövade rutiner.

Aktuellt

Regeringen satsar på innovation:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/strategiska-innovationssamarbeten-okar-sveriges-internationella-attraktivitet/

 

Hercules Dalianis :”Clinical Text Mining: Secondary Use of Electronic Patient Records” som precis kommit ut Open Access på Springer

https://www.springer.com/gp/book/9783319785028

 

Ett exempel på hur man arbetar med olika typer av kateterar på ett sjukhus i USA och att arbetssättet minskar förekomsten av VRI

http://www.healthleadersmedia.com/physician-leaders/fewer-catheters-fewer-infections-reducing-hais-through-hospital-wide-huddle

Pontus Naucler kommenterar i läkartidningen, vikten av ett proaktivt arbete

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2018/01/Aktivt-uppsokande-infektionskonsult-bor-inforas-pa-sjukhus/

Artikel om hur våra tekniska hjälpmedel kan sprida bakterier:

http://www.mobihealthnews.com/sponsored-content/new-study-finds-it-can-play-key-role-infection-prevention?mkt_tok=eyJpIjoiWmpnMU1XVTJZek5rTXpsbSIsInQiOiIwT0hoUjRGVzVXMFh3VlwvTnoxeG9PcFhnelU4WXpHMklrOStsejlzNVF1VDdWZHdkckhlUFZIc3BMZStQb0VhSnlyNk9mYXJUUkdjYnJwTnNOaWhcL0pscHJxNkJxUDFZYXhCbEZDTmo2K2doT0xuN21qWGwyWnYwYUh0bzBRaVhZIn0%3D

Projektet uppmärksammas november 2017

SKLs nyhetsbrev

https://app1.editnews.com/page/read.ashx?issueid=358910

Projektet uppmärksammas 1 september 2017

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/landstingen-backar-i-framtiden-18434

Projektet uppmärksammas i media 17 maj 2017

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/vardrelateradeinfektionerminskar.12391.html

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/05/17/slarv-med-hygien-kostar-varden-miljarder/

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24858258.ab

Projektuppdatering: 28 mars 2017

Planering av en hygienrond på pilotavdelningarna. Hygiensjuksköterskorna Carina Hartman och Anita Johansson ska titta på processen kring handhavandet av urinavledningar och handhavandet av venösa infarter. Hela processen innefattar både förberedelser från förråd till efterarbetet, var avdelningen slänger materialet och hur man senare tar hand om själva in- eller utfarten. Vi räknar med att arbetet ska vara sammanställt och klart för återkoppling till avdelningarna någon gång i början på Juni.

Projektuppdatering: 17 mars 2017

VRI proaktiv har haft sin första konferens. Konferensen vände sig till aktörerna inom projektet. Vi hade en mycket givande dag där vi delgav varandra om vad vi gjorde och vad som var gjort i arbetet mot VRI. En mer utförlig redovisning kommer snart på vår webbsite.

Projektuppdatering: 1 februari 2017

Delprojektet nya arbetssätt håller just nu på att journalgranskar två pilotavdelningar. Vi tittar på hur många riskfaktorer patienterna har, om de utvecklar VRI under eller i anslutning till vårdtillfället. I samband med att vi journalgranskar kommer vi också att genomföra en rad intervjuer med chefsjuksköterskan, en fokusgrupp bestående av sjuksköterskor och undersköterskor och med läkare på respektive avdelning för att undersöka hur de ser och uppfattar arbetet med VRI på avdelningen och sjukhuset. Vi utgår då från SKLs skrift om framgångsfaktorer som förebygger VRI. Vi räknar med att kunna sammanställa materialet i höst.

Kalendarium

23 augusti Avslutande steg 2 konferens för VRI proaktiv

23 mars Konferens VRI proaktiv, Karolinska sjukhuset

29 maj- 1 juni 2018 Infektionsveckan i Karlstad

24-26 april 2018: Vitalis- nordens ledande eHälsomöte i Göteborg

20 november 2017: Symposium of data analytical tools and implementation in health care with a focus on Infections,
Eugeniahemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Sona

15 September: Konferens VRIproaktiv, Hornsgatan 15.

16-19 maj 2017: Infektionsveckan i Karlskrona

25-27 april 2017: Vitalis – nordens ledande eHälsomöte i Göteborg

Varje år dör 1500 patienter i Sverige av vårdrelaterade infektioner (VRI). Nu satsar SAS Institute och Tieto på VRI Proaktiv – ett ­avancerat IT-stöd som identifierar riskpatienter och förbättrar ­vården för drabbade.

Läs mer här: VRI Proaktiv på Vitalis och Infektionsveckan

 

 

Anmäl dig för löpande information